سختکاری قالب های اکستروژن با استفاده از نانوپوشش های سخت

سختکاری قالب های اکستروژن با استفاده از نانوپوشش های سخت:

 ایجاد پوشش سرامیکی بر قالب اکستروژن موجب می شود خواص سطحی قالب دوچندان بهبود یابد. لذا در صورتی که بتوان پوشش موردنظر را بر قالب اعمال نمود، توانسته ایم بر مشکلات قالبها غلبه نماییم. از جمله مشکلات موجود عبارتنداز:
✅  سایش بیرینگ ها در قالب اکستروژن
✅  شکست خستگی خود قالب اکستروژن
✅  چسبیدن متریال آلومینیوم به قالب
✅  کیفیت پایین سطح پروفیل تولیدی
✅  افزایش وزن پروفیل در اثر گشاد شدن قالب
 از جمله چالش های هستند که با استفاده از نانوپوشش ها که بوسیله این  روش تولید می شود، می توان آنها را برطرف نمود.
ویژگی های  این فرایند برای تولید نانوپوشش ها:
1⃣  پوشش دهی در محیط خلا و پلاسما انجام شده، لذا جزو پوششهای پیشرفته می باشد.
2⃣  پوشش دهی در دمای 200 تا 300 درجه انجام می شود، دمای آن کمتر از دمای برگشت فولاد بوده و لذا سختی مغز قالب به هیچ وجه تغییر نمی کند.
3⃣  پوشش دهی در مقیاس اتمی انجام می شود، لذا ضخامت پوشش (در حدود 2 تا 3 میکرومتر) در همه جای قالب یکسان می-باشد.
4⃣  به دلیل ماهیت فرایند، احتمال تغییر ابعادی در حد صفر می باشد.
5⃣  سختی سطح قطعه به حدود 3200 ویکرز (معادل 85 راکول سی) می رسد.

 مزایای استفاده از پوشش های  برای صنعت اکستروژن آلومینیوم:
به دلیل خاصیت مطلوب سرامیک ایجاد شده بر روی قالب فلزی به مزایای زیر می توان دست یافت:
1⃣  افزایش 2تا3برابری تناژ تولید نسبت به حالت خام 
2⃣  کاهش خواب دستگاه (عدم خراش قالب در حین تولید پروفیل آلومینیوم)
3⃣  کاهش خواب دستگاه (عدم نیاز به تعویض زودهنگام قالب)
4⃣ کاهش خطای انسانی (به دلیل عدم نیاز به پولیش مدام بیرینگ قالب)
5⃣  عدم تمایل به چسبیدن متریال آلومینیوم به قالب
6⃣  افزایش کیفیت سطحی قالب پروفیل تولیدی (به دلیل مقاومت به سایش بالای قالب) بخصوص برای آلومینیوم های سخت
7⃣  عدم تغییر وزن پروفیل تولیدی در کل فرایند تولید

 نتیجه گیری:
استفاده از نانوپوشش های سخت سرامیکی بر روی قالب اکستروژن آلومینیوم موجب افزایش بهره وری در تولید شرکت خواهد شد. افزایش بهره وری به دلیل تولید بیشتر، سرعت بالای تولید، هزینه کمتر مصرف قالب و ... میسر خواهد شد. لذا به نظر میرسد استفاده از این روش سبب رونق اقتصادی بیشتر این صنعت بشود.