آشنایی مقدماتی با ایمنی صنعتی

آشنایی مقدماتی با ایمنی صنعتی

تهیه و تنظیم : علی مؤتمن

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان  مدیریت ایمنی و بهداشت  داشته باشد تا کارگران بدون ترس از حادثه و بیماریهای شغلی به کار ادامه دهند.این فعالیت ها بیش تر شامل تدوین دستورالعمل شیوة صحیح انجام کار، شیوه های بازرسی ، نحوة اندازه گیری از آلاینده های محیط کار ، بهسازی محیط کار و مانند آنها می شود. گرچه مدیران صنایع مسئولیت ها و وظایف فراوانی به عهده دارند ، اما طبق قانون کار متعهدند که اساسی ترین مسائل ایمنی و بهداشت کار را به منظور پیشگیری از آسیب ها و ضایعات انسانی رعایت کنند.

آن چه که در این میان اهمیت دارد آن است که فعالیت های مذکور چه گونه باید برنامه ریزی شود که در میان مشغله های متعدد مدیریت به دست فراموشی سپرده نشود و هم چنان پا برجا با قی ماند. بنابراین برای آن که موضوع ایمنی و بهداشت فعالیت فرعی و حاشیه ای تلقی نشود و هم پایه سایر فعالیت های تولیدی از برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت و با اولویت بندی صحیح برخودار باشد ، باید در هر کارخانه ای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت طراحی و اجرا شود. به وسیله این سیستم ، می توان به هدفهای زیر دست یافت:

با مشارکت مسئولان بهداشت حرفه ای و حفاظت وایمنی ، مدیران ،‌ سرپرستان و نمایندگان کارگران، استاندارد های ایمنی و بهداشت برای تمام مشاغل تهیه شده و کلیة افراد ملزم به رعایت آن ها شوند.

یافتن روش های مناسب به منظور آموزش و شناساندن استانداردهای مذکور به کلیة افراد.

تشکیل گروه های بازرسی و نظارت بطورمستمر و دائمی .

فلسفة ایمنی و بهداشت

 پایه و اساس چنین طرز تفکری آن است که اصولًا مدیریت در یک واحد صنعتی  ایمن و بهداشتی › آسان تر و همراه با تولید بیش تر و هزینه کم تر است . مدیران گرچه مسئولیت خطیری در امر افزایش تولید و سود دهی بیشتر کارخانه دارند ، اما مسئولیت آن ها در قبال حفظ جان کارگران بیش تر است . کاهش تولید و زیان های مادی را می توان به روش های مختلف جبران کرد، اما ضایعات انسانی از جمله مرگ و معلولیت های دائمی ، جبران ناپذیر است . بنابراین باید فلسفة ایمنی و بهداشت را چنین بیان کرد:

از اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت ، هم مدیران و هم کارگران سود می برند .

ایمنی و بهداشت ، جزء تفکیک ناپذیر مدیریت محسوب می شود.

ضروری است استانداردهای ایمنی و بهداشت ، به شیوه های مختلف آموزش داده شود.

مسئولیت افراد در قبال برنامه های بهداشت حرفه ای باید مشخص شود ، به طوری خوبی بشناسد.

اگر مدیران متعهد به این فلسفه باشند ، ضمن فعالیت های روزانة خود ، مدیریت ایمنی و بهداشت را تقوی می کنند.

 تشکیل واحد ایمنی

 ایجاد یک واحد ایمنی در کارخانه در پیش برد اهداف ایمنی بسیار موثر است . در این دپارتمان برنامه های ایمنی طراحی و به اجرا در می آید . این برنامه ها شامل برنامه های مربوط به کنترل عوامل مخاطره آمیز فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و بهسازی محیط کار می باشد.که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:

 بازرسی دقیق از کلیه کارگاهها و ساختمانها به منظور رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ارائه گزارشات لازم

 کوشش لازم در تشخیص احتمال وقوع حوادث ناشی از کار و پیشنهاد اقدامات لازم برای رفع آنها

 تهیه ، تنظیم وآنالیز آمار مربوط به حوادث ناشی از کار

 نظارت و کنترل بر توسعة شبکه های انرژتیک مانند برق، گاز وآب ، از نقطه نظر مسائل ایمنی

 تشکیل کمیته های حفاظت فنی بر اساس مقررات وزارت کار

 همکاری با واحدها و ادارات مختلف در زمینه شناسایی مناطق خطر از درجة احتمال ایجاد حریق

 نظارت بر اجرای سیستمهای اطفاء حریق و محل نصب آنها

 تهیه و تنظیم دستورالعملهای حفاظت فنی و چگونگی استفاده از وسائل و ابزار های حفاظتی مرتبط با شغل کارگران

 نظارت بر اجرای طرحهای حفاظت فنی و پیگیری تا حصول نتیجه

 تشکیل واحد آتش نشانی

به منظور پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها تشکیل این واحد ضروری است . این واحد می باید با واحد ایمنی ارتباط نزدیک داشته باشد و برای افزایش کارایی آن می باید به موارد زیر توجه داشت :

 بکارگیری شبانه روزی افرادی که از تعلیمات لازم بهرمند و بطریقه صحیح استعمال وسائل و تجهیزات مربوطه آشنا باشند

 آگاهی از محل نزدیک ترین مرکز آتش نشانی و در اختیار داشتن وسیلة ارتباطی در موقع لزوم

 تامین ذخیرة آب کافی برای خاموش نمودن حریق های احتمالی

 بررسی کارگاه از لحاظ لوله ها و شلنگهای آب آتش نشانی ، دستگاههای ثابت آب پاش خودکار ، خاموش کننده های دستی و چرخدار.

 مجهز نمودن کارگاه به وسائل اعلام حریق خودکار

 برگزاری تمرینات مربوط به اطفاء حریق، تخلیه ساختمان در کلیه کارگاه و شرکت دادن همة کارکنان

 نظارت بر شیوة صحیح انبار کردن مواد بر اساس قابلیت اشتعال و پیش بینی تدابیر لازم

 آنچه که مدیریت برای جلوگیری از حوادث باید بکاربرد عبارتند از:

 مقررات ایمنی را مورد حمایت قرار دهد

 کارخانه یا کارگاه را با وسائل و ابزارآلات قابل اطمینانی مجهز نماید

 برای کلیة ماشینها گارد(حفاظ) فلزی بمنظور حفاظت نصب کند

 هیچ نوع ماشین یا تجهیزاتی را وارد عملیات نکند مگر اینکه قبلا از نظر ایمنی بطور دقیق مطالعه شده باشد.

 لوازم حفاظت فردی مناسب را به موقع تهیه ، و در اختیار کارگران قرار دهد

تعیین و واگذاری مسئولیت ها

یکی از مسائل مهم که د ر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مطرح می شود ،‌ تعیین مسئول و نحوة واگذاری مسئولیت ها به افراد است ، به طوری که مسئولیت انجام هر کاری به طور کاملاً مشخص به عهدة فرد واگذار شود و او در مقابل اعمال خود جواب گو باشد. این یکی از بهترین شیوه هاست که بوسیلة آن می توان تعداد زیادی از کارکنان را در برنامه های ایمنی و بهداشت شریک و سهیم کرد و به آن ها یادآور شد که هر کارگری مسئول ایمنی و بهداشت کار خود است . در این ارتباط نباید استعداد و علا قة افراد نادیده گرفته شود و مدیران نیز می توانند از مکانیزم های تشویقی برای ایجاد رغبت وعلاقه مندی بیش تردر افراد بهره بگیرند. این برنامه ها زمانی مؤثرتر خواهد بود که همراه با ارزیابی فعالیت ها باشد و همواره تلاش شود که افراد مسئولیت های محوله را بهتر انجام دهند.

  تهیة برنامه آموزشی

 آنچه تحت عنوان مسئولیت های ایمنی گفته می شود ، باید به شیوه ای مناسب به کارگران آموزش داده شود ، به طوری که کاملًا به وظایف خود آشنا شوند. برای این منظور می توان از روش های مختلف آموزشی مانند کارگاه آموزشی یا آموزش چهره به چهره استفاده کرد. یادآور می شود اصولاً آموزش باعث بالا رفتن دانش و معلومات ایمنی کارکنان یک کارخانه خواهد شد و به افراد آموزش دیده بیشتر می توان اعتماد کرد.

 مستند سازی فعالیتها

 مستند سازی ، یکی از عناصر اصلی مدیریت ایمنی و بهداشت به شمار می آید . اگر فعالیت های ایمنی که به طور روزانه انجام می شود ، به نحوة مناسبی ثبت شود ارزش قانونی خواهد داشت . هم چنین از مستند سازی برای تنظیم فعالیت ها و برنامه های سیستم مدیریت ایمنی نیز می توان بهره گرفت . در اینجا پایه و اساس کارها آن است که مدارک مورد نیاز بایگانی شود به نحوی که به آسانی قابل دسترسی باشد . یک روش مؤثر آن است که برای هر مورد یک  پرونده› تشکیل شود . مثلاً پرونده ای در مورد ایمنی پرس ها تهیه کرد و کلیة خطرات و حوادث اتفاق افتاده را برای مدت یکسال در آن درج کرد . سپس پرونده را در اختیار بخش مربوطه ( قسمت پرس کاری ) قرار داد تا با تجزیه و تحلیل و مطالعة کلیة جوانب ، از آن برای تهیة استانداردهای ایمنی ، تذکرات احتیاطی و تهیة برنامه های آموزشی استفاده شود. قدم بعدی ، انتخاب مسئول ضبط و نگهداری مدارک است.

 مدیریت کنترل داخلی

 تنظیم استانداردها ، تعیین مسئولیت ها ، تهیة برنامه های آموزشی و طراحی سیستم بایگانی ، بازگو کنندة آن است که سیستم مدیریت ایمنی چگونه باید فعالیت کند . ادامة فعالیت در این سطح به مدیریت کنترل داخلی نیازمند است . هدف نهایی مدیریت کنترل داخلی آن است که اگر استانداردی به اندازة کافی حیاتی و ضروری است ، یادداشت و ثبت شود و تضمین گردد که مسئله فراموش نشده و به آن رسیدگی می شود. از نظر سیستم اداری ، مدیریت کنترل داخلی بر کار کمیتة ایمنی کارگاه نظارت می کند و مسائل را برای طرح در هر جلسة کمیتة مذکور آماده می کند . مرحلة نهایی مدیریت کنترل داخلی ، یک بازرسی جامع و فراگیر است . این بازرسی نشان می دهد که آیا سیستم مدیریت بطور کامل و صحیح کار خود را انجام می دهد ؟ ارزیابی نهایی توسط کمیتة ایمنی انجام    می شود . با توجه به آن چه ذکر شد ، مزایا ی توجه و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است :

 برای کارگر:

کاهش حوادث

افزایش سطح بهداشت کار

افزایش ایمنی

افزایش روحیه

برای کارفرما

کاهش حوادث

کاهش مخارج درمانی

کاهش هزینه غرامت

استفادة بهتر از نیروی انسانی

برای کارفرما :

کاهش حوادث

افزایش کیفیت محصول

افزایش کارایی کارگران

کاهش خطاها

کاهش مخارج درمانی کارگران

کاهش مخارج و هزینه غرامت

کاهش مخارج تولید (ضایعات)

استفاده بهتر از نیروی انسانی

که ماحصل تمامی موارد فوق ، به افزایش بهره وری واحد صنعتی خواهد انجامید . بنابراین در می یابیم که می توان به عنوان یکی از راههای افزایش بهره وری ، رعایت و توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای را نیز مد نظر قرار داد.

  نقش ایمنی و بهداشت حرفه ای در افزایش بهره وری واحد های صنعتی

 شاید تصور اینکه ایمنی و بهداشت حرفه ای میتواند نقش به سزایی در بهره وری بسیاری از واحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثر افراد مشکل داشته باشد . بطور کلی ارتقای سطح بهره وری در واحدهای صنعتی به طرق متفاوتی امکان پذیر است این امر از طریق بکارگیری روشهای مدیریتی صورت میپذیرد.

لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیرمستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی بطور مستقیم بر این موارد تاثیر دارد.

بطور کلی خسارات مالی یا جانی ، عواقب و پی آمدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل میدهند . بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها و تجهیزات ، مواد خام محصولات یا محیط کار میشود و یا صدمات غیرقابل جبران جسمی و جانی را بهمراه خواهند داشت . بدیهی است که تمامی این موارد بر اقتصاد و بهره وری واحدهای صنعتی تاثیر خواهد گذاشت . علاوه بر موارد فوق بیماریهای ناشی از کار نیز عوامل دیگری هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بهره وری اثر میگذارند . چراکه علاوه بر خسارات و زیانهای اقتصادی ناشی از غیبت ها مخارج درمانی ، بیمه و سایر هزینه های مرتبط نیز قابل توجه خواهند بود .

از اینرو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد . زیرا تنها با بکارگیری این اصول است که میتوان رخداد حوادث و بیماریهای شغلی را کاهش داد و یا به حداقل رسانید و در صورت امکان بطور کامل حذف کرد. با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته ، توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت این اصول ، نقش زیادی در کاهش زیان های اقتصادی واحدهای صنعتی داشته است .چراکه با کاهش حوادث ، احتمال آسیب دیدن تجهیزات و ایجاد خسارات مالی کاهش یافته و کاهش لطمات جانی نیز رخ خواهد داد . به عنوان مثال تنها در یک مورد که در یکی از واحدهای صنعتی صورت گرفت ، با رعایت اصول بهداشت حرفه ای ، غیبت ناشی از کار از 132 مورد روز کاری به 34 روز کاری کاهش یافت .

برای اینکه اهمیت موضوع را بهتر درک کنیم ، مثالی میزنیم :

فرض میکنیم که فردی در محیط کار با حادثه ای مواجه شود یا در اثر عوامل زیان آور محیط کار به یک بیماری شغلی مبتلا گردد . وقوع این حادثه یا بیماری به احتمال بسیار قوی عواقب متعددی را نیز در پی خواهد داشت که ممکن است یک یا چند مورد از حالت های زیر را در بر بگیرد .

فرد مذکور ممکن است خود را سرزنش کند و دچار افسردگی و ناراحتی های روحی نیز بشود.

احتمالا به دلیل غیبت یا از کارافتادگی دچار محدودیتهای اقتصادی خواهد شد .

خانواده وی نیز دچار مشکلات مادی و معنوی خواهند شد

ممکن است مجبور شود تا مدت زمان زیادی بستری باشد .

سایر همکاران وی ممکن است دچار ناراحتی و عصبانیت شوند و در محیط کار جو نامساعدی پدید آید

یکی دیگر از همکاران وی باید سریعا آموزش ببیند و جایگزین وی شود یا وظایفش بین همکاران تقسیم شود .

ممکن است مدت زمانی صرف شود تا استادکار یا سرپرست کارگاه و سایر مسئولان به بررسی حادثه بپردازند و در صدد گزارش آن به مسئولان مافوق برآیند.

به دلیل توقف قسمت مربوطه یا دستگاهی که وی با آن کار میکرده ، سایر کارگران یا بخشها باید برنامه ریزی خود را تغییر دهند.

به دلیل توقف یا اختلالی که پدید آمده ، رسیدگی به سفارشات نیز دچار آشفتگی خواهند شد.

در اثر تاخیر در تعهدات و سفارشات ، تعدادی از مشتریان از دست میروند و دیگر مراجعه هم نمیکنند.

ممکن است در اثر فقدان تخصص ویژه این فرد در کارخانه ، کیفیت محصولات نیز پایین بیاید.

احتمال شکایت فرد به دادگاه و پرداخت غرامت دایمی به وی از سوی کارفرما نیز وجود دارد.

شهرت و اعتبار این واحد صنعتی در انظار عمومی خدشه دار خواهد شد

ممکن است مبلغ کلانی صرف تعمیر دستگاه یا قسمت مربوطه شود.

ممکن است در اثر غیبت این فرد دستگاه یا قسمت تحت کنترل وی ، با توقف روبه رو شود.

اگر حادثه ای رخ داده باشد ممکن است وسایل ، مواد یا دستگاههایی نیز دچار خسارت شوند

ايمني بعنوان حفاظت انسان و كارآيي او، از صدمات و پيشگيري از صدمه ديدن انسان تعريف مي‌شود.

در محيطهاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان ،غالبا كارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند . با توسعه تكنولوژي و افزايش كاربرد ماشين در امر توليد نيز احتمال مخاطرات و حوادث در اين گونه محيطها زيادتر مي شود .

در سازمانها و كارخانجاتي كه اصول و موازين ايمني و حفاظت فني مراعات نمي شود ،روحيه كاركنان نيز ضعيف و متزلزل است و كمتر امكان دارد كارگر خوب و طراز اول در خدمت چنين سازمانهايي  مشغول به كار باشد .بنابراين اجراي تدابير و برنامه هايي به منظور ايمني و حفاظت فني كارگران ،در درجه اول اهميت ،در راستاي تامين و نگهدري نيروي انساني قرار دارد .در عين حال ،صرف هزينه و تخصيص اعتبار در برنامه هاي سازمان ،به منظور ابداع تدابير و استقرار وسايل جهت جلوگيري از حوادث ،در مقابل منافع حاصل از آن ، اندك و ناچيز به كار مي رود .

هدف از اجراي مقررات ايمني و دستورالعملهاي مربوطه،امكان بوجود آمدن محيط سالم است بنحوي كه كارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بكار خود ادامه دهند.

بدين ترتيب ترس از آينده نامعلوم كه زائيده و معلول حوادث و سوانح در محيط كار مي باشد در جامعه صنعتي ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ايمني نه تنها قدمي در راه پيشرفت صنعتي برداشته نمي‌شود بلكه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشيدگي شده و دير يا زود به سوي زوال تدريجي سوق پيدا نموده و به قهقرا راه خواهد سپرد.

نظم و نظافت كارگاهي (House Keeping)

روزگاري فروش زياد و يا تعداد كاركنان و بزرگي كارخانه موجبات افتخار يك شركت را فراهم مي آورد زيرا ظاهرا فروش بالا و توليد انبوه،كاهش هزينه توليد و سود بالاتر را تضمين مي‌كرد.

در ديدگاه جديد مديريتي مهارت كارگر خط توليد و نيز شرايط توليد و محيط كارخانه و كيفيت محصول است كه تعيين كننده فروش و سود شركت است. پاكيزگي در سيستم هفت سين مديريتي ژاپن يعني پاكيزگي انسان،ماشين آلات ،مواد و محيط مي باشد.جهت دستيابي به صنعتي منضبط و كارگاهي تمييز با كارگران     بهره ور و كاهش ريخت و پاش راهكارهاي زير توصيه مي‌شود:

1- علامت گذاري و نوشتن مشخصات مواد و يا قطعاتي كه در داخل قوطي ها و يا بشكه ها هستند و نوع آنها مشخص نيست.

2- لوازم ضروري از لوازم غير ضروري تفكيك شده و وسائل غير ضروري از محيط كار دور نگه داشته شوند.

3- ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده و كف سالنها و راهروها بعد از هر شيفت تميز شوند.

4- اقلام پر مصرف در نزديكي محل مصرف قرار داده شوند.

5- براي نظافت و بهداشت شخصي كارگران بايد يك برنامه مدون وجود داشته باشد.

رنگ و كاربرد آن در صنعت

طبق استاندارد ANSI  هر رنگ داراي كاربرد ويژه اي بوده و در موارد خاصي بكار مي رود.

قرمز : رنگ قرمز علامت توقف (كليدهاي توقف اضطراري) و تجهيزات پيشگيري و مبارزه با حريق مانند جعبه هاي هشدار دهنده،سطلهاي شن و غیره را نشان مي دهد.

نارنجي : اين رنگ براي نشان دادن خطر بكار مي رود. مثلابراي نشان دادن قسمتهاي متحرك ماشين كه مي تواند ايجاد له شدگي،بريدگي و ... بكند و نيز اگر حفاظ ماشين برداشته شود با اين رنگ نشان مي دهند.

سبز : براي نشان دادن راههاي تخليه،نجات،پستهاي كمكهاي اوليه،اجازه عبور وسايل نقليه و بطور كلي معرف تاسيسات حفاظتي است. رنگ سبز يعني رنگ ايمني.

آبي : از آنجاييكه آبي رنگ اصلي هشدار دادن مي باشد براي نشان دادن خطر بكار ميرود. كاربرد آن شامل برچسب زدن براي هشدار دادن به منظور جلوگيري از شروع و به راه افتادن ماشين هايي كه تحت تعمير بوده و كارگر در آنها مشغول بكار مي باشد.

زرشكي (ارغواني ): براي مشخص كردن خطر تابش اشعه هايي نظير ايكس،آلفا،بتا،گاما،پروتون و  غیره بكار

مي رود. اين رنگ به همراه پره هاي شكسته شده در يك زمينه زرد براي نشان دادن اتاقها و محلهايي است كه در آنجا مواد راديواكتيو ذخيره يا جابجا مي‌شود.

زرد: براي نشان دادن احتياط،مخاطرات فيزيكي نظير برخورد، سر خوردن،افتادن و ماندن بين چيزي بكار ميرود.

سياه و سفيد : براي راهروهاي رفت و آمد و خطوط جهت يابي بكار مي رود.

سياه و زرد : براي نشان دادن مسير حركت وسايل نقليه مثل ليفتراك بكار ميرود.مهمترين كاربرد رنگ در صنعت نشان دادن هويت لوله ها است.

آموزش ايمني

آموزش در راستاي اهداف بهداشت حرفه اي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است چرا كه آموزش صحيح سطح آگاهي افراد را بالاتر برده و فرهنگ ايمني و بهداشت را در بين كارگران باز مي‌كند. طبيعي است كه كارگر هر چه قدر نسبت به ايمني و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد كمتر ارتكاب به اعمال غير ايمن مي‌كند و همچنين افراد ديگر را نيز از انجام آن منصرف مي‌كند.

عوامل مرتبط با سوانح

حوادث در محيطهاي صنعتي به عوامل گوناگون متعددي مرتبط است از جمله :

كثرت ماشين آلات و تجهيزات سنگين

سرعت كار ماشين آلات كه احتمال وقوع مخاطرات را افزايش مي دهد .

وجود نقص در ماشين آلات

اشتباهات كارگران در حين انجام كار با ماشينها

ليز بودن كف كارگاهها به خاطر روغن ريختگي و سر خوردن كارگاهها

حوادث ناشي از حمل و نقل مواد و وسايل به طريق غير اصولي

عدم استفاده از وسايل حفاظت فردي در هنگام كار با وسايل

عدم رعايت اصول و موازين و حفاظت فني در كارهاي مختلف و فقدان وسايل ايمني و حفاظت فني

علل ايجاد سوانح

كلا سوانح در محيطهاي صنعتي و توليدي از سه علت اساسي زير ناشي مي شود :

علل ناشي از فقدان تجهيز وسايل حفاظتي ،نظير استفاده نكردن از وسايل ايمني و حفاظتي در كارها ،استفاده از ماشينهاي بدون حفاظ ،به كار انداختن ماشينها در سرعتهاي غير حفاظتي و غير مجاز ،كار كردن روي قسمتاي متحرك و مخصوصا دوار ماشينها ،به كار انداختن و نگهداري ماشينها به طرز ناصحيح .

علل شخصي ،نظير نداشتن آموزش كافي و لازم (فقدان اطلاع و تخصص كافي در كارها )،به كار بردن روش ناصحيح،متناسب نبودن قوا و اعضي بدن كارگر با نوع و ماهيت كار محوله ،عدم آشنايي يا سهل انگاري كارگر

علل مكانيكي ،نظير نقص در ماشينها ،نصب ناصحيح حفاظها  بر روي ماشينها   ،روشنايي يا تهويه غير كافي (شرايط نامطلوب در محيط كار )،كار با مواد و قطعات معيوب و ناقص.