مقایسه سیم های مسی و آلومینیومی

وزن
چگالي آلومينيوم حدود 30 درصد مس و 25 درصد نقره است. هدايت الكتريكی مخصوص آلومينيوم خالص تجاری حدود 61 درصد مس خالص آنيل شده است. با در نظر گرفتن چگالی، فاكتور هدايت به ازای وزن در مورد آلومينيوم بيش از دو برابر مس است (208 درصد). يعنی وزن هادی آلومينيومی با هدايت برابر تنها نصف وزن هادی مسی است.
هدايت
هدايت الكتريكی كمتر آلومينيوم نسبت به مس، توسط دانسيته آن جبران می شود، ولی با اين حال يك هادی آلومينيومي نبايد هدايتی كمتر از 52 درصد مس خالص آنيل شده داشته باشد. هدايت آلومينيوم 1350 حدود 61 درصد مس خالص آنيل شده است كه به ميزان ناخالصيهای موجود در آن بستگي دارد.
استحكام
محدوده استحكام كششی آلومينيوم و آلياژهای آن با توجه به نوع طراحی كابلها و هاديهای هوايی در انتقال قدرت، گسترده است. 
مقاومت در برابر خوردگی
مقاومت فوق العاده لايه اكسيدی غير قابل نفوذ كه به سرعت روي سطح آلومينيوم تشكيل می شود، باعث شده اين فلز بتواند به صورت بدون محافظ در اتمسفرهای مختلف کار کند. برخلاف لايه اكسيدی مس كه خواص هدايتی خوبي دارد، لايه اكسيدی آلومينيوم يك عايق قوی است كه توأم با خزش در اتصالات مكانيكي هاديها با سطح مقطع كوچك موجب مشكلاتی در هدايت مي شود. ضخامت اين لايه اكسيدی معمولاً بين 5 تا 200 نانومتر است. مقاومت دی الكتريك اين عايق كامل اكسيد آلومينيوم حدود 5/ 16 كيلوولت در هر ميليمتر است.
شكل پذيری
به علت خواص متالورژيكی و شكل پذيری آلومينيوم، می توان بسياری  از فرآيندهای كارپذيری مانند نورد، اكستروژن، شكل دهی و كشش سيم را براي آن بكار برد. گاهی در فرآيند كشش سيم در مواردي مانند توليد كابل با سيمهای نازك، لايه اكسيدی موجود روی سطح، ايجاد عيوب و مشكلاتی می كند. به همين دليل در توليد اين نوع سيمها سرعت كشش از حدود 3 كيلومتر در دقيقه برای مس، به 5/1 كيلومتر در دقيقه برای آلومينيوم كاهش مي يابد.
سازگاری با مواد عايق
آلومينيوم به علت نداشتن گوگرد و تركيبات آن و مقاومت بالا در برابر واكنش با گوگرد، اثری روی لاستيك و تركيبات آلی شبيه آن ندارد. بنابراين آلومينيوم در تماس با عايق كابلهای موجود به آنها نچسبيده و خوردگی ايجاد نمي كند.

خزش
ميزان خزش فلز به خواص مختلف آن، تنش اعمالی و دمای مربوطه بستگی دارد. هادی آلومينيومی نيز تحت تنشهای دائمی و كمتر از حد تسليم، يك تغيير فرم تدريجی دارد كه در طول سالهای دراز به مقادير قابل توجهی مي رسد. در هاديهاي هوايی معلق ميزان خزش مجاز در طول مدت زمان معين، يك فاكتور تعيين كننده به شمار می رود. 
هدايت حرارتی
آلومينيوم دارای هدايت حرارتی تقريباً برابر با مس است، ضمن اينكه به علت دانسيته كمتر یعنی سطح آزاد بيشتر به ازای واحد وزن انتقال حرارت آن به محيط بهتر صورت می گيرد، ولی انبساط حرارتی آلومينيوم حدود 30 درصد بيشتر از مس است.
مالي و اقتصادی
در بازار جهانی ، پراكندگي قيمت آلومينيوم بسيار كمتر از قيمت مس است، همچنين چگالی كمتر آلومينيوم نسبت به مس و افزايش روز افزون قيمت مس از مزايای اقتصادی ارزشمند جايگزيني آلومينيوم به جای مس در انتقال برق است.

پس بطور خلاصه:

مزایای سیم های  آلومینوم به مسی

– سبکی وزن (وزن سیم آلومینوم 3/1 سیم لاکی مسی است).
– قیمت سیم آلومینومی بسیار ارزانتر از سیم مسی است.
– هدایت آلومینوم 61 درصد مس است. لذا با وزنی حدود 30 درصد و با توجه به 61 درصد هدایت نسبت به مس، وزن سیم آلومینوم برای هدایت معادل، برابر 56 در صد سیم مسی بوده و وزن سیم پیچ به همین میزان کاهش می یابد.